کارگاه مدیریت وزن با کمک تکنولوژی های جدید – استان البرز

  • کارگاه مدیریت وزن با کمک تکنولوژی های جدید استان البرز

کارگاه مدیریت وزن با استفاده از تکنولوژی های جدید و دستگاههای کمک لاغری در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مرداد ۹۸ در سالن همایشهای سازمان نظام پزشکی کرج توسط انجمن تغذیه کرج برگزار گردید

2019-09-28T19:05:39+00:00