بازدید انجمن تغذیه ایران (اتا) و تاش اصفهان از خط تولید کارخانه شرکت نویان مد

  • بازدید انجمن تغذیه ایران (اتا) و تاش اصفهان از خط تولید کارخانه شرکت نویان مد

در آذرماه 97 جناب آقای دکتر رزاز (رئیس انجمن تغذیه ایران)، جناب آقای دکتر قمی و هیات مدیره انجمن تغذیه اصفهان (تاش)، به منظور ارزیابی توان علمی ، ظرفیتهای تولیدی، کیفیت و کارآیی دستگاه ها و … از خط تولید شرکت نویان مد بازدید نمودند.

2019-09-28T19:01:26+00:00