گردهمایی کشوری انجمن های تغذیه به میزبانی تاش اصفهان

  • چهارمین گردهمایی کشوری انجمن های تغذیه به میزبانی تاش اصفهان

در آذر ماه 97 با اسپاسنری شرکت نویان مد چهارمین گردهمایی انجمن های تغذیه در استان اصفهان با میزبانی تاش اصفهان برگزار گردید.

2019-09-28T19:13:27+00:00