حضور شرکت نویان مد به عنوان اسپانسر کارگاه مدیریت وزن – کرمانشاه

تاش کرمانشاه با همکاری معاونت درمان، کارگاه مدیریت وزن و آشنایی با دستگاههای کمک لاغری را در تاریخ هشتم اسفند ماه 97 با حضور اساتید مجرب در مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری شرکت نویان مد برگزار نمود.

مدرسین این دوره جناب آقای دکترمجیدحسن قمی؛ نائب رئیس محترم انجمن تغذیه ایران و جناب آقای دکترهادی عبداله زاد؛ رئیس محترم تاش استان کرمانشاه بودند.

2019-09-28T19:11:48+00:00